Veprimtari i shquar Kombëtar Anton Antoni përherë aktiv me trajnime të rëndësishme

Sot: Dita e pestë dhe e fundit
nga trajnimi “Prokurimi publik”
Syri i Vizionit përfundoj ciklin e trajnimit pesë ditore në fushën e prokurimit me temat:

  1. Procesi i buxhetimit komunal
  2. Planifikimi i prokurimit
  3. Mbikëqyrja e procesit të prokurimit
  4. Menaxhimi i kontratave
  5. Auditimi social dhe raportet e auditimit.

Trajnimet kanë për qëllim të ngritin njohuritë e kryetarëve të këshillave lokal në mënyrë që ata të jenë në gjendje të mbikëqyrin kontratat publike të projekteve të cilat realizohen në lokalitete që ata përfaqësojnë dhe realizimin e punëve në mënyrë sa më të duhur nga ana e kompanive përfituese. 30 kryetarë të këshillave lokal nga komuna e Pejës jenë përfitues të trajnimit, ku edhe po zbatohet projekti Qytetaria Aktive nga organizata Syri i Vizionit me mbështetje financiare nga Olof Palme International Center dhe Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar – SIDA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *